کمپ هواداران شاهرخ استخری

وقتی میشه عشق رو دروغ گفت عیبت میشه دردت یکی هم پیدا میشه میگه دردت بی درمونه اقایی